Potvrzení věku

Vstupujete na stránky s prodejem alkoholu. Potvrďte prosím, že Vám již bylo 18 let.

Potvrzuji Odejít

Informace o zpracování osobních údajů

V souladu s čl. 13 nařízení 2016/679 (GDPR)

Jméno a kontaktní údaje správce:

Zdena Čačíková, IČO 05024480, DIČ CZ8058124074 zapsaná v živnostenském rejstříku

Které Vaše osobní údaje zpracovávám a proč:

Vaše osobní údaje zpracovávám, abych mohla vykonávat svou podnikatelskou činnost, která spočívá zejména v provozování vinařství a prodeji vín.

Vaše Osobní údaje zpracovávám pro následující účely:

 1. Jednání o smlouvě a plnění smlouvy (zejména příprava smluvního vztahu, vykonávání obchodů, kontrola plnění smlouvy)
 2. Plnění právních povinností (zejména povinností vyplývajících z účetních či daňových právních předpisů, tj. řádné vedení účetnictví a daňové evidence)
 3. Ochrana oprávněného zájmu Správce (zejména řešení případných sporů se zákazníkem a ochrana a domáhání se práv Správce, správa a vymáhání pohledávek), a to v rozsahu shodném jako pro účel plnění smlouvy.
 4. Vyřizování požadavků zaslaných emailem a prostřednictvím formulářů dostupných na internetových stránkách www.cacik.cz

Pro uvedené účely zpracovávám tyto Vaše osobní údaje:

 • Jméno a příjmení – Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu Správce, Vyřizování požadavků zaslaných emailem a prostřednictvím formulářů
 • Fakturační adresa – Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu Správce, Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím formulářů
 • Doručovací adresa – Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu Správce, Vyřizování požadavků zaslaných emailem a prostřednictvím formulářů
 • E-mail – Plnění smlouvy, Ochrana oprávněného zájmu Správce, Vyřizování požadavků zaslaných emailem a prostřednictvím formulářů
 • Telefonní číslo – Plnění smlouvy, Ochrana oprávněného zájmu Správce, Vyřizování požadavků zaslaných emailem a prostřednictvím formulářů
 • Bankovní spojení – Plnění smlouvy, Ochrana oprávněného zájmu Správce
 • IČ, DIČ ;– Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu Správce
 • Evidenční číslo ke spotřební dani (SEED ID) – Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu Správce.

Osobní údaje zpracovávám automatizovanými prostředky a manuálně.

Osobní údaje získávám přímo od Vás.

Kategorie příjemců:

K Vašim osobním údajům mohou mít přístup tito příjemci:

 • dopravce při zaslání objednávky na Vámi zadanou adresu
 • poskytovatel externí IT podpory eshopu

Zpracovávané osobní údaje nepředávám do zahraničí ani nejsou ze zahraničí přístupné.

Předávání osobních údajů:

Osobní údaje nepředávám do třetích zemí ani mezinárodním organizacím.

Doba zpracování osobních údajů:

Vaše osobní údaje zpracovávám pouze po nezbytně nutnou dobu, vždy ve vztahu ke konkrétnímu účelu zpracování:

 • Jednání o smlouvě a plnění smlouvy – po dobu trvání smluvního vztahu a po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu.
 • Plnění právních povinností – po dobu stanovenou příslušným právním předpisem.
 • Ochrana oprávněného zájmu Správce nebo třetích osob – maximálně po dobu 3 let od doby počátku zpracování osobních údajů, nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak, anebo pokud v odůvodněném případě nevznikne v souvislosti s konkrétním případem potřeba zpracovávat osobní údaje po dobu delší.
 • Vyřizování požadavků zaslaných emailem a prostřednictvím formulářů – po dobu nezbytnou k vyřízení příslušného požadavku.

Vaše práva ve vztahu k osobním údajům:

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte následující práva:

 • požadovat informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme
 • vyžádat si přístup ke zpracovávaným údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, případně požadovat omezení jejich zpracování
 • požadovat výmaz Vašich osobních údajů
 • žádat přenesení osobních údajů k jinému správci
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů
 • pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním osobních údajů, pak tento souhlas vzít zpět
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů
 • právo na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že byla vaše práva při zpracování osobních údajů porušena

Svoje žádosti či stížnosti ohledně uplatnění uvedených práv můžete uplatnit elektronicky na vinocacik@gmail.com či písemně na adrese sídla. Dozorovým orgánem na úseku ochrany soukromí a osobních údajů, kde je možné případně podat stížnost, je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (www.uoou.cz).